Nyheder
Vi gør opmærksom på:

1. juli 2015, træder ny lejelov i kraft, der er væsentlige ændringer.Dig, der er i gang med at ville flytte:

Fraflytningen:

Opsigelse skal ske skriftlig.

Vi opfordre alle til at opsige Lejelovens §4, angående kommunikation mellem udlejer og lejer, så kommunikation kun kan ske via postbefordret brev.

Få afsendt nøglerne med postkvittering på, at du har fremsendt nøglerne og andet til ejendommen pr. rekommanderet brev samt et almindeligt brev, hvor du fortæller, at nøglen er afsendt, så snart du har været i lejemålet for sidste gang.

Det er altid en god ide, at du filmer lejemålet før du flytter ud og tage en snak med Lejerforeningen.Indflytningen:

Det er altid en god ide, at du filmer lejemålet før du flytter ind, for så kan du senere dokumentere, hvordan det så ud ved overtagelsen.

Får du ikke en indflytningssyns rapport inden 14 dage fra overtagelse, så skal du kontakte Haderslev og Omegns Lejerforening.


Vigtige ting at være opmærksom på:

Indflytnings syn:

Udlejer skal indkalde lejer med rimelig varsel (en uge eller mere).

Som udgangspunkt bør synet foregår i fbm. at nøgler overdrages til lejer.

Udlejer har pligt til at udarbejde en rapport på indflytningssynet på lejemålet.

Udlejer skal udlevere en fysisk kopi til lejer af rapporten.

Udlejer skal, hvis lejer ikke tilstede ved synet, eftersende rapporten inden 14 dage fra synsdato.

Lejer har 14 dage fra overtagelse til at fremsende en liste over fejl og mangler ved lejemålet.


Fraflytningssyn:

Udlejer skal indkalde lejer med en uges varsel indenfor en tidsperiode af 14 dage efter, at udlejer er bekendtgjort med, at lejer er fraflyttet.

Vi anbefaler at nøgler skal fremsendes pr. rekommanderet post, så hurtigt som muligt til udlejer efter, at du har været i lejemålet for sidste gang, send også et brev til udlejer om, at du har sendt nøglerne pr. post.

Du er ikke fraflyttet før udlejer har modtaget dine nøgler.

Udlejer har pligt til at udarbejde rapport på fraflytningssyn på lejemålet.

Af rapporten skal det fremgå, hvilke specifikke arbejder der påhviler lejer i fbm. fraflytningen og hvilke specifikke arbejder der påhviler udlejer.

Krav der ikke fremgår, kan udlejer ikke kræve dækket af lejer, bortset fra skjulte fejl, dog skal dette dokumenteres.

Udlejer skal udlevere en fysisk kopi til lejer af rapporten.

Udlejer skal, hvis lejer ikke tilstede ved synet, skal rapporten eftersendes inden 14 dage.

Lejer er ikke for pligtet til at underskrive rapporten, og vi frarådet dette.


Normal istandsættelse:

I praksis betyder det, at lejer som udgangspunkt kun kan blive pålagt at aflevere det lejede nymalet på flader, karme, rør og radiatorer, hvis lejer har overtaget lejemålet nymalet ved indflytning, og hvis lejemålet trænger til vedligeholdelse ved lejers fraflytning. Lejer skal endvidrer have haft den indvendige vedligeholdelsespligt i lejeperioden.

Lejer kan ikke blive pålagt at sætte lejemålet i bedre stand, end ved indflytningen, her er det godt at have videofilmet lejemålet ved overtagelse, det er et godt bevismateriale i fbm. fraflytning.

Lejer skal vedligeholde lejemålet i boperioden, hvis det fremgår af lejekontrakten, så ofte som det er påkrævet i forhold til ejendommen og det lejedes karakter.

Indvendig vedligeholdelse er defineret som maling, hvidtning, tapesering og gulvbahandling.

Det er ikke længere muligt at aftale, at lejer har vedligeholdelsen af ruder, elkontakter, hårde hvidevarer m.v.

Hvis lejemålet har en have tilknyttet, er det dog muligt at indgå aftale om, at lejer vedligeholder denne.