Vedtægter pr. juni 2021


Haderslev og Omegns Lejerforening


Vedtægter


§ 1   Navn og hjemsted

Foreningens navn er Haderslev og Omegns Lejerforening (i det følgende angivet som HL). Dens hjemsted er Haderslev.


§ 2   Formål

Det er HL’s formål

 •      At varetage medlemmernes interesser som lejere i private og almennyttige udlejningsboliger,       andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger samt i erhvervslejemål, herunder at fremme                   lejernes indflydelse og medbestemmelsesret,
 •      At varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder,
 •      At samarbejde med beslægtede organisationer, herunder evt. landsdækkende                                   lejerorganisationer, og
 •      At arbejde uafhængigt af politiske partier og foreninger eller organisationer med                             partipolitisk program.


§ 3   Medlemmer

Stk. 1    Som medlem af HL kan optages enhver, der ikke er udlejer, ejendomsadministrator, ejer af

               fast ejendom, som udlejes, eller som på anden måde kan ligestilles med udlejere eller disses

               repræsentanter. Dog bortses her fra ejere af sommerhuse, som udelukkende udlejes på

               ugebasis.

Stk. 2   Intet medlem af HL må samtidig stå som medlem af andre lejerforeninger udenfor Danmarks

               Lejerforeninnger.

Stk. 3   Det enkelte medlem registreres i HL med navn, adresse og eventuel e-mailadresse.

               Adresseændring og/eller ny e-mailadresse skal meddeles til HL.

Stk. 4   Et enkeltmedlems medlemskab dækker hele husstanden, der således har én stemme på

               generalforsamling o.l.

Stk. 5   Kollektiv tilknytning til HL kan opnås gennem indgåelse af foreningsaftale omfattende ret til

               at trække på bistand i sagsbehandling, kontingent osv.

Stk. 6   Er et medlem slettet på grund af kontingentrestance, kan nyt medlemskab kun opnås ved på

               ny at betale indmeldelsesgebyr og kontingent.

Stk. 7   Eksklusion af et medlem kan kun ske ved beslutning på en generalforsamling, og kun efter

               indstilling fra bestyrelsen eller fra mindst 25 % af medlemmerne.

               Agerer et medlem illoyalt over for HL, kan bestyrelsen dog ekskludere medlemmet med

               omgående virkning. Et ekskluderet medlem er berettiget til at få eksklusionen efterprøvet

               på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 8   Udmeldelse af HL kan alene ske med virkning pr. 31.12. og skal ske skriftligt med mindst 1

               måneds varsel.

Stk. 9   Ved udmeldelse eller eksklusion af et medlem er HL berettiget til at stoppe eventuel

               igangværende sagsbehandling på det tidspunkt, da eksklusionen eller udmeldelsen er sket.


§ 4   Generalforsamlingen

Stk. 1    Generalforsamlingen (GF) er HL’s øverste myndighed.

Stk. 2   Ordinær GF afholdes hvert år inden 1. juli.

Stk. 3   Indkaldelse til ordinær GF skal ske i Haderslev ugeavis eller anden avis.

               Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før den ordinære GF.

               Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid, sted samt sidste frist for fremsættelse af

               forslag, der ønskes behandlet på den ordinære GF.


     Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2.      Bestyrelsens beretning
 3.      HL´s regnskab
 4.      Retshjælpsfondens regnskab
 5.      Fastsættelse af næste års kontingent og indmeldelsesgebyr
 6.      Indkomne forslag
 7.      Valg i henhold til vedtægternes § 5.

Stk. 4   Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære GF, skal være formanden i hænde i skriftlig form senest 8 dage før GF.

Stk. 5   GF træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Personvalg sker ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning kræves af dirigenten eller af forsamlingens flertal.

Stk. 6   Stemmeret på ordinær og ekstraordinær GF

 •      Enkeltmedlemmer, som ikke er i kontingentrestance og ikke er ekskluderet, jfr. § 3 stk. 7, har       hver én stemme.
 •      Delegerede fra kollektivt tilknyttede foreninger jfr. § 3 har hver én stemme. De kollektivt               tilknyttede foreninger har ret til én delegeret for foreningsaftalen og yderligere én for hver           påbegyndt 25 husstande, dog kan hver enkelt ejendom højst opnå 9 delegerede.
 •      Ikke fremmødte medlemmer kan afgive stemme via fuldmagt, såfremt det godkendes af GF.

Stk. 7   Ekstraordinær GF

 •      Skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne begærer det.                                 Medlemskravet skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde begrundelse         for begæringen.
 •      Skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen, og indkaldelse til           den ekstraordinære GF skal ske med mindst én uges varsel. I øvrigt på samme måde som ved       indkaldelse til ordinær GF.
 •      Sker indkaldelsen ikke rettidigt, kan forslagsstillerne selv foretage indkaldelsen.

Stk. 8  Gæster kan af bestyrelsen inviteres til at overvære GF.


§ 5   Bestyrelsen

Stk. 1   Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt - efter beslutning på GF – af

               yderligere indtil 6 medlemmer.

Stk. 2   Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Formanden og halvdelen af bestyrelsen er på valg i

               lige år, kassereren og den øvrige halvdel vælges i ulige år.

Stk. 3   Revisor vælges i ulige år for to år. Revisor kan være intern eller ekstern, men må ikke være

               bestyrelsesmedlem i HL

Stk. 4   Bestyrelsessuppleanter samt revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen.

Stk. 5   Bortset fra formand og kasserer, som vælges direkte på GF, konstituerer bestyrelsen sig selv,

               og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, arbejdsgang og mødeplan.

Stk. 6   Bestyrelsen kan antage sagsbehandlere. Disse skal i givet fald opfylde betingelserne for

               medlemskab af HL.


§ 6  Kontingent, regnskab for HL og retshjælpsfond

Stk. 1    Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2   For økonomiske krav rejst mod HL hæfter foreningen alene med sin egenkapital. HL´s

               bestyrelsesmedlemmer eller øvrige tillidsfolk kan ikke gøres ansvarlige eller afkræves

               erstatning som følge af handlinger udført på HL´s vegne.

Stk. 3   Bestyrelsesmedlemmer og andre, som er udpeget til varetagelse af opgaver for foreningen,

               udfører disse på frivillig basis og kan således ikke afkræve foreningen løn, honorar eller

               vederlag for udførelse af sådanne opgaver, men oppebærer til gengæld kontingentfrihed.

               Udgifter, som er nødvendige i forbindelse med opgaverne, dækkes af foreningen.

Stk. 4   Bestyrelsen er bemyndiget til

 •      At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne                 disponere over foreningens formue samt til at tegne foreninger i økonomiske anliggender.
 •      At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere         over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
 •      At meddele prokura.

Stk. 5   Til hjælp til dækning af medlemmers advokatudgifter i retssager, der vedrører

               lejerboligforhold i foreningens område, har HL en retshjælpsfond.

Stk. 6   GF fastsætter, hvor stor en del af kontingentet og/eller andre indtægter, der skal tilfalde

               retshjælpsfonden.  Overførsel af eventuelt overskud fra vundne sager sker én gang årligt

               umiddelbart efter GF.

Stk. 7   Regnskab for retshjælpsfondens midler føres separat, adskilt fra HL´s øvrige midler.

Stk. 8   Bestyrelsen har beslutningskompetencen mht. at bevilge hjælp fra retshjælpsfonden til

               medlemmers udgifter til retssager om lejemål.

Stk. 9   Enkeltmedlemmer og beboerrepræsentationer og andre, der er tilknyttet HL via

               foreningsaftale jfr. § 3, betaler kontingent til drift af foreningen. Kontingentet fastsættes af

               GF.


§ 7   Vedtægtsændringer. Foreningens opløsning

Stk. 1   Vedtægtsændringer kan alene ske ved beslutning herom på GF.

Stk. 2   Beslutning om opløsning af HL kan kun ske på en generalforsamling, og opløsningen skal

               bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3   HL´s eventuelle formue på tidspunktet for opløsningen skal tilfalde Danmarks

               Lejerforeninger.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. juni 2021.Formand    Jan Leth         Dirigent   Bjarne Overmark         Referent   Kim Kristensen